Üldtingimused

ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Käesolev dokument sätestab üldised õigusteenuse osutamise tingimused, mille alusel Advokaadibüroo Nordx Legal OÜ (edaspidi büroo) osutab õigusteenust kliendile (edaspidi klient), kelleks on mistahes füüsiline või juriidiline isik, kellega büroo on sõlminud kliendilepingu (edaspidi kliendileping) või kellele büroo osutab õigusteenust muul õiguslikul alusel.

1. BÜROO TEGEVUSVALDKONNAD JA VASTUVÕTT

1.1. Kliendilepingu alusel osutab büroo kliendile või tema poolt näidatud isikule õigusteenuseid (edaspidi teenused) vastavalt kliendi igakordsele tellimusele (edaspidi ka ülesanne või tellimus).

1.2. Teenused võivad muuhulgas sisaldada õigusnõustamist, dokumentide koostamist ja/või esitamist, kliendi esindamist läbirääkimistel kolmandate isikutega ja/või tehingute tegemisel, esindamist kohtus või muus organis (sh kohtueelses menetluses, vahekohtus), õigusalase koolituse läbiviimist või osalemist muus õigustoimingus.

1.3. Büroo vastuvõtt toimub eelneva kokkuleppe alusel.

1.4. Kui klient edastab büroole teate e-posti teel, millele ei ole antud tagasisidet 1 tööpäeva jooksul, on soovitav telefoni (+372 5131700 või muul büroo poolt teatatud telefoninumbri) vahendusel kontrollida üle, kas teade on adressaadini jõudnud.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Klient võib esitada tellimuse suuliselt, e-posti teel või muul arusaadaval viisil. Õigusteenuse sisu, vorm, volitused jm olulised tingimused määratletakse vajadusel täpsemalt kliendilepingu lisaks olevas volikirjas ja/või kokkuleppes.

3. TELLIMUSE VASTUVÕTMINE JA SELLEST KEELDUMINE

3.1. Bürool on õigus igakordse kliendi tellimuse saamisel otsustada, kas ta võtab ülesande vastu või mitte. Büroo on tellimuse vastu võtnud, kui selle kohta on sõlmitud kliendileping või antud aktsept suuliselt, e-posti teel või käsundi faktilisele täitmisele asumisega.

3.2. Kliendilepingu või uue tellimuse sõlmimist suulises vormis tõendab muuhulgas kliendipoolne informatsioon õigusteenuse osutamiseks või arve väljastamiseks, samuti kliendile või tema poolt nimetatud isikule väljastatud arve tasumine.

3.3. Büroo ei võta tellimust vastu, kui:
3.3.1. on ilmne, et õigusabi taotletakse seadusega vastuolus oleva huvi kaitseks või kui kliendi nõue ei põhine seadusel või kui puudub protsessuaalne võimalus kliendi huvide kaitsmiseks;
3.3.2. esineb asjaolu, mis kahjustab või võib kahjustada advokaadi võimet tegutseda üksnes kliendi huvides (huvide konflikt), välja arvatud juhul, kui büroo on sellisest asjaolust klienti teavitanud ja klient siiski soovib, et advokaat talle õigusteenust osutaks. Büroo ei tohi samas asjas esindada või kaitsta kahte või enamat klienti või osutada neile muud õigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus;
3.3.3. klient ei esita büroole informatsiooni ja/või dokumente, mida võidakse büroolt nõuda seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega.

4. TEENUSTE OSUTAMISE KORD

4.1. Kui klient annab büroole uue tellimuse, uued juhised või ülesande ja büroo võtab töö täitmiseks ilma uut kliendilepingut sõlmimata, siis eeldatakse, et õigusteenuse osutamisele laienevad juba sõlmitud kliendileping ja üldtingimused.

4.2. Kliendilepingust tulenevaid ülesandeid täidetakse Eesti Advokatuuri liikme poolt (edaspidi õigusteenust osutav advokaat või advokaat), kes on kohustatud täitma advokaadi tegevust reguleerivaid õigusakte. Õigusteenust osutab vandeadvokaat iseseisvalt ja vandeadvokaadi abi patrooni juhendamisel. Vajadusel on õigusteenust osutaval advokaadil õigus dokumentide ettevalmistamisel ja muudes lihtsamates toimingutes kasutada büroo töötajate (sh juristide) abi, kelle tegevuse eest vastutab õigusteenust osutav advokaat või büroo.

4.3. Õigusteenust osutava advokaadi määramisel arvestab büroo kliendi soovi, advokaatide spetsialiseerumist, kogemust, töökoormust jms.

4.4. Õigusteenuse osutamise konkreetse viisi ja tingimuste üle otsustab büroo ning klient ei või nõuda üksikasjalike juhiste täitmist büroo poolt. Advokaat on õigusteenust osutades sõltumatu ning juhindub seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest (sh advokaadi kutse-eetika nõuetest) ning headest kommetest ja südametunnistusest.

4.5. Büroo osutab õigusteenust üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel ja advokaadilt eeldatava hoolsusega, kuid ei taga konkreetse tulemuse saavutamist. Büroo kohustub õigusteenuse osutamisel tegema tulemuse saavutamiseks kõik mõistlikult võimaliku. Büroo ei saa üldjuhul garanteerida kliendile soovitud tulemuse saavutamist.

4.6. Õigusteenuse osutamisel on bürool või õigusteenust osutaval advokaadil õigus teha kõiki seaduslikke toiminguid ja tegusid, millised on vajalikud kliendi poolt antud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas koostada dokumente, esindada klienti kohtutes, kohtueelses menetluses ja riiklikes ning kohalikes asutustes ning teha kliendi huvides muid õigustoiminguid. Vajadusel vormistatakse kliendi volitus kliendilepingu lisana.

4.7. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat on pädevad õigusnõu andma ainult Eesti õiguse alusel. Arvamusi võidakse avaldada ka teiste riikide õigusega seonduvates küsimustes, kuid seda ei saa pidada õigusteenuse osutamiseks ning büroo ei võta vastutust sellise arvamuse eest. Lisaks ei tähenda ükski teenuste osutamise käigus esitatud nõuanne, arvamus, väide ega soovitus, et büroo või õigusteenust osutav advokaat võtaks seisukoha tulevikusündmuste ja -asjaolude kohta või teeks nimetatud sündmuste või asjaolude kohta ennustusi.

4.8. Teenuste osutamise tulemuse esitab büroo kliendile kirjalikus või muus poolte vahel kokkulepitud vormis. Teenuseid võib osutada ka telefoni ja e-posti vahendusel, kui nii kokku lepitakse.

4.9. Büroo ei ole kohustatud täiendama oma suuliselt või kirjalikult esitatud teavet või arvamusi sündmuste või asjaolude osas, mis toimusid pärast büroo poolt teenuste osutamise tulemusena esitatava teabe või arvamuse lõplikku kliendile edastamist. Soovi korral võib klient esitada büroole vastava teabe saamiseks eraldi tellimuse.

5. TEENUSTE OSUTAMISE AEG

5.1. Büroo osutab kliendile õigusteenust tööpäevadel (emaspäevast reedeni, va riiklikel pühadel) kella 9.00-st hommikul kuni 17.00-ni õhtul (edaspidi tööaeg). Poolte kokkuleppel võib büroo õigusteenust osutada ka muul ajal.

6. POOLTEVAHELINE KOOSTÖÖ

6.1. Klient on kohustatud tegema bürooga ülesande täitmisel koostööd, sealhulgas andma büroole tähtaegselt õiget ja täielikku informatsiooni ja dokumente ning büroo palvel esitama selgitusi. Büroo teatab kliendile õigusteenuse osutamisega seotud olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mis võivad ajendada klienti juhiseid muutma, samuti annab kliendi nõudmisel talle teavet kliendilepingu täitmise kohta.

6.2. Kui klient ei esita büroole tähtaegselt ülesande täitmiseks vajalikke andmeid või dokumente, mis on vajalik(ud) õigusteenuse pakkumiseks, on bürool õigus peatada kliendilepingu täitmine või kliendileping üles öelda.

7. POOLTEVAHELINE KOMMUNIKATSIOON

7.1. Klient nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt (sh interneti teel). Samuti nõustub klient dokumentide saatmisega elektrooniliselt (nt e-posti teel).

7.2. Klient kinnitab, et on teadlik riskidest, mis kaasnevad interneti teel elektroonilise posti edastamisega, muuhulgas seda, et sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Büroo ei vastuta ohtude eest, mis on seotud elektrooniliselt (sh interneti teel) teabe ja dokumentide edastamisega ning nende võimalike tagajärgede eest.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Büroo töötleb kliendi isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed, tegevusvaldkond, teised isikuandmed, mida klient on büroole avaldanud või mis on kliendi kohta büroole avaldatud õigusteenuse osutamise käigus) motiveeritud mahus õigusteenuse osutamiseks (ülesande täitmiseks), rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete kohaldamiseks, kliendisuhte haldamiseks ning turunduseks.

8.2. Büroo töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

8.3. Büroo ei edasta kliendi nõusolekuta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, va üldtingimuste peatükkides 9 ja 12 sätestatud juhtudel, sh oma teenusepakkujatele, kellele andmete edastamine on vajalik teenuse osutamiseks (nt raamatupidamise teenus).

8.4. Büroo säilitab kliendi isikuandmeid kliendilepingu kehtivuse ajal ning pärast seda kuni see on vajalik seaduse kohaselt (näiteks raamatupidamiseks) või büroo õiguste kaitsmiseks (näiteks nõuete esitamisel). Kliendil on kõik isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ette nähtud õigused, sh õigus saada teavet, nõuda andmete parandamist või eemaldamist.

8.5. Kui klient ei ole seda keelanud, on bürool õigus saata kliendile tasuta järgmisi õigusteenuse osutamisega seotud pakkumisi: õigusuudiseid kajastavad uudiskirjad, büroo teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikud küsimustikud, turundusalased materjalid ja kutsed büroo korraldatavatele üritustele (nt kliendiseminarid). Kliendil on õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest järgides igas pakkumises toodud juhiseid või teavitades bürood sellest e-posti teel aadressil risto.hubner@nordx.com.

9. KUTSESALADUSE HOIDMINE

9.1. Büroo on kohustatud saladuses hoidma mistahes teavet, mida ta on seoses õigusabi osutamisega saanud (kutsesaladuse hoidmine, edaspidi ka konfidentsiaalsus). Konfidentsiaalsus laieneb ka büroo poole õigusteenuse saamiseks pöördumise faktile, samuti õigusabi sisule ja kokkulepitud tasude suurusele, va üldtingimustes sätestatud erandjuhtudel.

9.2. Büroo peab kliendi kohta õigusteenuse osutamisega seoses toimikut, kuhu koondatakse õigusteenuse osutamisega seotud dokumendid. Dokumente jm teabekandjaid võib hoida ja säilitada ka elektroonilisel kujul. Büroo on kohustatud hoidma kliendi asja materjale eraldi muudest dokumentidest ja materjalidest ning tagama nende säilimise ja konfidentsiaalsuse. Klient kinnitab, et ta on teadlik, et rikkumata konfidentsiaalsuskohustust, võib büroo ja/või õigusteenust osutav advokaat salvestada või muul viisil töödelda oma andmebaasides või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides kliendile õigusteenuse osutamise raames või tema huvides tegutsemise ajal saadud või koostatud isikuandmeid, informatsiooni ja dokumente õigusteenuse pakkumise, täiustamise või raamatupidamise korraldamise eesmärkidel.

9.3. Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei loeta olukordi, kus:
9.3.1. kliendi poolt antud volitustest või ülesandest tuleneb kliendi nõusolek teabe avaldamiseks;
9.3.2. seadusest tuleneb otsene kohustus teavet avaldada. Klient on teadlik, et büroo ja õigusteenust osutav advokaat täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Büroo võib avaldada seaduses sätestatud tingimustel ja korras kliendiga seotud dokumente ja/või teabekandjaid ja neis sisalduvaid andmeid järelevalvet teostavale isikule (sh advokatuuri juhatusele või advokaadi distsiplinaarasja arutavale aukohtule);
9.3.3. büroo peab esitama maksuhaldurile andmeid kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja kliendi poolt ostetud teenuste maksumuse kohta;
9.3.4. tasu suurus tuleb teatada kohtule kohtukulude väljamõistmiseks.

9.4. Bürool on õigus kliendi eraldi nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele (sh notaritele, tõlkidele, pankadele, riigiasutustele jt isikutele) kliendiga seotud konfidentsiaalset informatsiooni ja dokumente, kui see on vajalik käsundi täitmiseks või kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

9.5. Bürool on õigus avaldada kolmandatele isikutele marketingi ja turundustegevuses kliendi büroo kliendiks olemise fakti ja õigusteenuste üldist iseloomu (mitte vastavate asjaolude üksikasju, nt kliendilepingu tingimusi).

9.6. Pärast kliendilepingu lõppemist säilib bürool konfidentsiaalsuskohustus ulatuses, mis on vajalik kliendi õigustatud huvide kaitseks.

10. TASU OSUTATUD TEENUSTE EEST

10.1. Büroo tasud teenuste osutamise eest sõltuvad teenuste osutamisega seotud büroo partnerite ja advokaatide vastutuse ulatusest, nende oskustest ning nende poolt teenuste osutamiseks kulutatud ajast, samuti teenuste iseloomust ja keerukusest. Büroo tasu võib sõltuda ka muudest teguritest, näiteks kiirtöö, büroo poolt väljatöötatud oskusteabe vms kasutamine.

10.2. Igal konkreetsel juhul lepitakse kliendiga kokku büroo poolt õigusteenuse osutamise tasu (edaspidi tasu) arvestamise põhimõtetes arvestades alljärgnevat:
10.2.1. ajatasu (so tunnitasu) alusel kokku lepitud tasu suuruse arvestamisel lähtutakse büroo poolt kinnitatud ja kliendilepingus toodud eeldatavatest tunnitasu määradest ning see võib olla erinev büroo partnerite, vandeadvokaatide ja advokaatide poolt osutatud õigusteenuste puhul. Igal konkreetsel juhul sõltub tunnihinna suurus ka osutatava õigusteenuse iseloomust, keerukusest, tähtajast, mahust jms;
10.2.2. koondtasu osas annab büroo ainult eeldatava maksumuse, lähtudes sellel ajal büroole teadaolevatest andmetest ja neid ei tohi käsitleda siduvate hinnapakkumistena, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

10.3. Kliendi soovil esitatud esialgsed hinnapakkumised on ligikaudsed ja põhinevad vastava pakkumise tegemise hetkel büroole teadaolevatel andmetel. Kui teenuste osutamise ajal ilmnevad asjaolud, mis sunnivad bürood kulutama esialgselt kliendiga kooskõlastatust ja planeeritust rohkem aega, arutab büroo need asjaolud kliendiga läbi enne, kui asutakse tegema lisatööd.

10.4. Kui kliendi ülesande täitmine eeldab õigusteenust osutava advokaadi töötamist väljaspool tavapärast tööaega, on bürool õigus väljaspool tavapärast tööaega teostatud ülesannete osas rakendada 1,5-kordset tunnitasu määra.

10.5. Klient kohustub hüvitama ka õigusteenuse osutamise raames kantud otsesed kulud (sh riigilõivud, notaritasud ja muud kliendi eest tasutud lõivud ning maksed, nt transport, majutus, tehnikavahendite kasutamine, tõlkimine ja muud õigusabi teenuse raamest tavapäraselt väljuvate toimingutega seotud kulud).

10.6. Bürool on õigus ühepoolselt muuta tasu (sh kliendilepingus sätestatud tunnitasu määra) üks kord aastas, teatades sellest kliendile ette 30 kalendripäeva. Nimetatud õigust ei kohaldata juhul kui pooled on sõlminud tasu kohta fikseeritud perioodiks erikokkuleppe. Lisaks on bürool õigus muuta tasu, kui muutuvad kliendilepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud või kui poolte vahel kliendilepingus kokkulepitud õigusteenus osutub oluliselt keerulisemaks ja mahukamaks kui pooled kliendilepingu sõlmimisel võisid ette näha. Tasu muutumisega mittenõustumise korral on kliendil õigus kliendileping üles öelda.

10.7. Kui büroo on peatanud kliendilepingu täitmise või kliendilepingu üles öelnud, on bürool õigus saada tasu juba osutatud õigusabi eest.

11. TASU MAKSMINE

11.1. Bürool on õigus nõuda kliendilt enne teenuse täitmisele asumist ettemaksu tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulude eest. Kui büroo ei ole esitanud arvet ettemaksu kohta, väljastatakse kliendile arve teenuste eest igakuiselt või käsundi raames antud ülesande täitmisel.

11.2. Büroo peab kliendile osutatava õigusteenuse üle elektroonilist arvestust, kus on välja toodud tehtud tööde ajaline kestvus ning selgitus tööde iseloomu kohta. Kliendil on õigus nõuda büroolt tasu ja esitatud arve kohta selgitusi. Väljavõte vastavast arvestusest lisatakse kliendi nõudmisel büroo poolt esitatavale arvele.

11.3. Klient peab 3 päeva jooksul arve väljastamisest teatama büroole oma märkustest arve või arvel kajastatud ülesannete suhtes. Märkustest mitteteatamise korral loetakse arve aktsepteerituks kliendi poolt.

11.4. Klient tasub büroo poolt väljastatud arve 7 päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Arve mittetähtaegsel tasumisel on bürool õigus nõuda viivist 0,1% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Klient kohustub hüvitama büroole kõik lisakulud (sh õigusabikulu), mis tekivad büroole või kolmandatele isikutele seoses tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega.

11.5. Bürool on õigus peatada õigusteenuse osutamine ajal, mil klient on viivituses büroo poolt esitatud arve tasumisega, kuni arve laekumiseni büroo arvelduskontole.

12. BÜROO ÕIGUSED JA KOHUSTUSED RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISEL

12.1. Klient on kohustatud esitama büroole informatsiooni ja/või dokumendid, mida võidakse büroolt nõuda seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega (sh tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadustest või selle alusel antud õigusaktidest, rahvusvahelistest õigusaktidest ning kutseühingute suhtes kehtestatud juhenditest).

12.2. Klient on kohustatud teavitama bürood viimasele esitatud teabe ja asjaolude muutumisest. Bürool on kliendilepingu etteteatamata lõpetamise õigus olukorras, kus klient ei edasta tähtaegselt büroole informatsiooni ja/või dokumente, mida võidakse büroolt nõuda seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega.

12.3. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi, kui büroo või õigusteenust osutav advokaat teeb kliendi nimel ja arvel või juhendab kliendi tehingu kavandamist või elluviimist või teeb ametitoimingut, mis on seotud:

  • kinnisasja, ettevõtte või äriühingu ostu või müügiga;
  • kliendi raha, väärtpaberite või muu vara haldamisega;
  • panga- või väärtpaberikontode avamise või haldamisega;
  • äriühingu asutamiseks, tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimisega;
  • usaldusfondi, äriühingu või muu sellise üksuse asutamise, tegevuse või juhtimisega.

13. VASTUTUS

13.1. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat ei ole kohustatud kontrollima kliendi poolt talle usaldatud teabe õigsust. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat ei vastuta kliendilt saadud informatsiooni ebaõigsusest või vajalike juhiste puudumisest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest. Klient kohustub bürood viivitamatult teavitama muutustest, tähelepanekutest ja lisainformatsioonist, mis võivad olla teenuste osutamisel olulised.

13.2. Büroo poolt osutatav õigusteenus on suunatud ainult kliendile ning büroo ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole ees. Kui õigusteenuse osutamise käigus tekib vajadus kasutada väljaspool bürood tegutsevaid teise valdkonna eksperte, konsultante, spetsialiste vms, ei vastuta büroo ja õigusteenust osutav advokaat nende isikute antud analüüside, hinnangute, selgituste ja muu antud informatsiooni eest.

13.3. Büroo ja õigusteenust osutavad advokaadid vastutavad oma kliendilepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest ja õigusteenuse osutamisel tekitatud otsese varalise kahju eest ainult raske hooletuse või tahtluse korral, kui õigusaktides ei ole imperatiivselt sätestatud teisiti. Büroo ja õigusteenust osutavad advokaadid ei vastuta saamata jäänud tulu, kaudse kahju ega mittevaralise kahju eest. Büroo ja õigusteenust osutavate advokaatide vastutuse koguulatus on piiratud kliendi poolt büroole vastava tellimuse raames õigusteenuse eest tasutud kahekordse summaga. Hoolimata eelnevast on büroo ja büroo advokaatide koguvastutus mistahes olukorras piiratud 63 910 euroga, kui õigusaktides ei ole imperatiivselt sätestatud teisiti.

14. KLIENDILEPINGU LÕPPEMINE

14.1. Tähtajatu kliendilepingu võivad pooled lõpetada 30 päevase kirjaliku etteteatamisega.

14.2. Kliendileping konkreetse tellimuse raames lõpeb, kui büroo on täitnud kliendilepinguga ettenähtud ülesande.

14.3. Büroo võib oma algatusel loobuda endale kliendilepinguga võetud ülesande täitmisest -ja/või kliendilepingu üles öelda, kui:
14.3.1. kliendi ülesande täitmisel ilmneb huvide konflikt;
14.3.2. klient ei täida kliendilepingust tulenevat kohustust või rikub kliendilepingu olulist tingimust (sh olukorras, kus klient on jätnud kokkulepitud tingimustel tasu maksmata);
14.3.3. klient tegutseb büroo juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse büroo või õigusteenust osutava advokaadi vastu;
14.3.4. klient annab advokaadile kliendi huve kahjustavaid või ülesande täitmiseks ilmselt kasutuid juhiseid ning hoolimata büroo selgitusest, ei loobu nende juhiste järgimise nõudmisest;
14.3.5. klient ei esita pikema aja jooksul, vaatamata büroo meeldetuletusele, kliendilepingu alusel õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid ja/või dokumente ning sellest tulenevalt on õigusteenuse osutamine takistatud või võimatu;
14.3.6. majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda büroo kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine;
14.3.7. büroo tuvastab kliendi majandus- või kutsetegevuse või ametitoimingu käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule või terrorismi rahastamisele või mille puhul on bürool kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega;
14.3.8. büroo ja klient ei jõua kokkuleppele punktis 10 sätestatud tasu suuruses või selle muutmises.

14.4. Büroo on kohustatud loobuma kliendilepingus ettenähtud ülesande täitmisest ja kliendilepingu üles ütlema, kui klient:
14.4.1. esitab võltsitud tõendeid ja advokaat on tõendi võltsimisest teadlik;
14.4.2. nõuab, vaatamata advokaadi selgitusele, et advokaat kasutaks seadusega vastuolus olevaid vahendeid või viise kliendi huvide kaitsmiseks;
14.4.3. nõuab, et advokaat tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au ja väärikusega või kutse-eetika nõuetega.

14.5. Kliendilepingu lõppemine ei võta büroolt õigust tasule ja kulude hüvitamisele juba täidetud tellimuste või nende osa eest.

14.6. Büroo on kohustatud kliendile välja andma kliendilepingu alusel tehtud töö, samuti kliendi poolt edastatud toimikud, dokumendid ja muud üleantud andmed hiljemalt kliendilepingu lõppemisel. Bürool on õigus tehtud töö ja/või kliendi antud või tema huvides tehtud või kogutud materjalid kinni pidada, kui klient ei ole büroo ees täitnud oma kohustusi, sh tasunud osutatud õigusabi eest.

15. LÕPPSÄTTED

15.1. Bürool on õigus igal ajal ühepoolselt üldtingimusi muuta. Üldtingimuste kehtiv redaktsioon võidakse avaldada büroo kodulehel www.nordxlegal.com või edastada kliendile e-posti teel. Kui klient ei nõustu üldtingimuste muutmisega, võib ta kliendilepingu üles öelda.

15.2. Lisaks kliendilepingule ja üldtingimustele juhinduvad büroo ja klient omavahelistes suhetes Eesti Vabariigi õigusaktidest, sh võlaõigusseadusest, büroo ja kliendi vahelistest lepingutest, headest äritavadest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

15.3. Õigusteenuse osutamisest ja kliendilepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.