Andmekaitse, privaatsus ja küberturvalisus

 • Andmekaitse üldmääruse (GDPR) rakendamine ja compliance nõustamine (sh andmetöötlusprotsesside kaardistamine, andmekaitseauditid jmt).
 • Dokumentatsiooni koostamine ja analüüs (erinevad korrad, mõjuhinnangud, privaatsustingimused, protseduurireeglid rikkumiste korral, isikuandmete säilitamise reeglid, töötlemistoimingute registrid jmt).
 • Andmetöötluslepingute analüüs, koostamine ja läbirääkimine.
 • Nõustamine seoses andmesubjekti õiguste teostamisega.
 • Nõustamine andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse ning sellega seonduva dokumentatsiooni koostamine, sh abi lepingu tüüptingimuste kasutamisel ja täiendavate kaitsemeetmete rakendamisel.
 • Andmekaitse- ja privaatsusõiguse koolituste läbiviimine ning erinevate sisekoolituste loomine töötajatele lähtuvalt konkreetse ettevõtte või organisatsiooni vajadustest.
 • Andmekaitse ja eraelu puutumatusega seonduvate õigusalaste uuringute teostamine.
 • Välise andmekaitsespetsialisti teenuse osutamine.

Intellektuaalne omand

 • Intellektuaalse omandi strateegia nõustamine.
 • Nõustamine teadus- ja arendustegevust puudutavate lepingute küsimustes.
 • Nõustamine autoriõiguse küsimustes, sh autorilepingute analüüs ja koostamine.
 • Abistamine vaba tarkvara litsentside (nt GPL) kasutamisega seonduvates küsimustes.
 • Nõustamine ärisaladuse kaitset puudutavates küsimustes.
 • Nõustamine kaubamärkide ja tööstusdisaini õiguskaitset puudutavates küsimustes.
 • Nõustamine erinevates õigusküsimustes, mis puudutavad reklaami- ja turunduskampaaniaid.

Ühinguõigus ja tehingute nõustamine

 • Äriühingute asutamine ja lõpetamine.
 • Erinevate ühingudokumentide koostamine, sh põhikirjad ja organiotsused.
 • Äriühingu tegevusega seotud lepingute analüüs ja koostamine, sh osanike ja aktsionäride lepingud, optsioonilepingud jmt.
 • Nõustamine töötajatele suunatud optsiooniprogrammide läbiviimisel ning vajaliku dokumentatsiooni koostamine.
 • Nõustamine riskikapitali kaasamisel, ettevõtete ühinemisel ja omandamisel, samuti vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

Riigihankeõigus

 • Hankijate nõustamine hankemenetluste läbiviimisel (kõik menetlusliigid, sh avatud menetlus, piiratud menetlus, läbirääkimistega menetlused, aga ka erandid ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hanked).
 • Pakkujate nõustamine pakkumuste esitamisel.
 • Riigihanke alusdokumentide, sh hankelepingute koostamine.
 • Riigihanke protseduurireeglite, eeskätt riigihankekorra koostamine hankijatele.
 • Nõustamine hankeotsuste tegemisel (sh taotlejate ja pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine, kvalifitseerimise ja kvalifitseerimata jätmise otsused, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamise otsused).
 • Pakkujate ja hankijate koolitamine.
 • Nõustamine vaidlustusküsimustes.

Lepinguõigus

 • Tarkvaraarenduse lepingute, SaaS teenuslepingute, SLA-de, riistvaralepingute jmt analüüs ja koostamine.
 • Muude kliendi äri puudutavate lepingute analüüs ja koostamine (sh töö- ja töövõtulepingud, käsunduslepingud, müügilepingud, üürilepingud jmt).
 • Konfidentsiaalsuslepingute analüüs ja koostamine.
 • Kliendi esindus lepingueelsetel läbirääkimistel ning lepingute täitmisel esinevate küsimuste lahendamisel.

Tööõigus

 • Töölepingute analüüs ja koostamine.
 • Nõustamine töölepingute ülesütlemise küsimustes (erakorraline ülesütlemine, kollektiivne koondamine jmt).
 • Erinevate töösuhteid puudutavate sisemiste regulatsioonide koostamine, sh nt töökorralduse reeglite ja kaugtöö reeglite koostamine.
 • Varalise vastutuse kokkulepete analüüs ja koostamine;
 • Konkurentsipiirangu kokkulepete analüüs ja koostamine.

Muud õigusküsimused

Lisaks ülaltoodud peamistele tegevusvaldkondadele abistame kliente erinevates õigusküsimustes, mis puudutavad nende tegevusvaldkondi, nt:

 • rahapesu tõkestamise reeglite alane nõustamine;
 • klientide abistamine erinevate tegevuslubade taotlemisel.